Naturen

Det framställande livet

Vi människor är så mycket mer än bara en person. Förutom allt som tillhör vårt inre är också alla de yttre faktorerna på ett eller annat sätt förkroppsligade. Allt det vi gör, alla val vi genomför och alla sätt vi förhåller oss på blir på ett eller annat sätt vår egna individualiserade livsstil. Två individer kan ha liknande livsstilar och kanske även uttrycker sig på liknande sätt men det blir ändå aldrig en och samma livsstil. Det är också det som är tjusningen med begreppet i fråga. Den kan liknas vid vartannat men framställs alltid på olika sätt.

Det finns därmed lika många livsstilar som det finns människor på jorden. I runda slängar handlar det med andra ord om cirka sju miljarder varierande vandel. På samma sätt är det även möjligt att på samma gång anamma flera olika livsstilar. Det finns inga begränsningar i det här. Den ändå begränsningen är individen själv och det är även här utmaningen ligger i att hitta en balans i huruvida gemene man påverkas av andra människor. Hittas jämvikten här går det också med fog att påstå livsstilen som någonting unikt. I slutändan formas flera olika livsstilar trots allt till en sammanhängande helhet. Det kan exempelvis handla om en rockare som även är en stor anhängare av en sund hälsa där kanske även alkohol starkt begränsas. Detta förknippas inte med den klassiska rockkulturen vilket på så vis framkallar en liten krock i förväntningar. Det åter igen även här de ständiga fördomarna som en yttre skal kommer in i bilden.

Livsstil styrs av så många olika faktorer och ingen är viktigare än den andra. Det gäller att hitta helheten där hänsyn behöver tas till såväl inre som yttre faktorer.

Uttrycket att vi alla är olika kunde i detta sammanhang inte bli mer sanningsenligt.

Det moraliska dilemmat

Etiken är något vi människor burit med oss sedan väldigt tidig ålder. Vi har alla olika uppväxt samt förutsättningar men som en viktig faktor kan de flesta av oss i slutändan skilja på rätt och fel. Ett problem kvarstår. Samtidigt som vi ska skilja på dessa ytterligheter blir vi dessutom idag mer än någonsin tidigare inskolade med att det varken finns rätt eller fel. Det här är något som understryker allas lika värde men blir också aningen missvisande eftersom det kan framkalla drifter i oss som annars inte uppstår.

Det här avspeglas på liknande sätt i vårt sätt att leva. Oavsett vad vi väljer att göra står moralen där likt ett politisk överhuvud och dikterar villkoren. Denna förkroppsligas inte helt sällan av andra människor som ibland omedvetet leder oss in i tankarna om vad som bör göras. Ibland kan det här vara en vital del i vår fortsatta funktion men kan på samma gång få motsatt effekt och ge en direkt begränsande verkan.

Så länge rätt och fel används på ett för mänskligheten lämpligt sätt är de avgörande för vår existens samt överlevnad men om motsatsen råder kan motsatt effekt uppstå.

Vem avgör?

Lever mot förmodan trots allt uppfattningen angående rätt eller fel vidare kvarstår frågan huruvida vem, vad eller vilka som bär det slutgiltiga ansvaret för dilemmat. I en trendsättande värld där olikheter samt annorlunda blir alltmer framträdande får också livsstilar av olika börd större utrymme. Det här kan på samma gång både vara någonting bra och dåligt eftersom mycket fortfarande styrs av sociala medier där människor i stor utsträckning tenderar att vilja anamma sådant som snarare ses som en trend än vad de i själva verket faktiskt mår bra av.

I samhället florerar en rad olika livsstilar som på olika sätt beblandas med varandra. Det är också till stor del genom andra människor vi lär oss om livets olika delar. På så vis blir gemene mans levnadssätt en måttstock på hur det förhåller sig i samhället. Det hade förmodligen uppfattats som ganska enformigt och förhållandevis tråkigt om vi alla hade haft exakt samma livsstil. Vi hade inte haft samma goda möjlighet till att utbyta idéer och för den delen inte heller på olika sätt inspirera varandra.

Paradoxalt nog är det vi människor som själva både styr vilka trender som är inne samt hur vi väljer att anpassa oss till dessa.