Finns det någonting som definierar personlighet såsom livsstil? Det är samtidigt ett så brett spektrum att nästan ett likhetstecken kan sättas mellan ytterligheterna. I livsstil ingår nämligen egenskaper såsom beteende, vanor, kläder, reaktioner, tankar, känslor etc.

Många människor försöker ibland försöka vara någonting de egentligen varken är eller står för. Flertalet lyckas också med bedriften men i slutändan hinner självbedrägeriet oftast ikapp. Personligheten finns till av en anledning och är samtidigt en stor del av vår natur. Den ligger till grund för hela vår individualisering vilket också visar sig i nästan allting vi genomför.

Det går med fog att påstå personligheten som en slags övervakare till resten av de egenskaper vi människor är beskaffade med. Dessa kan för många av oss både vara snarlika eller helt vitt skilda fenomen. Även de som tillhör den förstnämnda kategorin framträder på mycket olika sätt beroende på vem personen i fråga är samt vilka andra förutsättningar hen har.

Livsstilen i sin tur kan både sammankopplas med personligheten men även stå som en egen underrubrik med de andra tillhörande egenskaperna.

Ibland räcker det med att en person kliver in i ett rum för att hen likt en scanning blir uppfattad av andra. Oftast är det på olika sätt väl utmärkande människor som går under denna kategorin. Det kan även handla om individer som av ibland oklara anledningar har ett visst tillvägagångsätt som på olika sätt sticker ut eller får omgivningen att skapa reaktion. Här kommer även fördomar in i bilden. Dessa förutfattade meningar om hur en person är, bör eller ska vara. De har i samhället en negativ klang och kan i många situationer ställa till det men kan samtidigt även fungera som en realistisk varningssignal om att inte någonting stämmer där försiktighetsåtgärder bör vidtas. Fördomar är något som alltid har funnits och samtidigt något som alltid kommer att finnas. Det ingår som en naturlig drift hos oss människor och är ett sätt att förutspå en fara eller någonting annat vi bör uppmärksamma.

Det finns även de tillfällen där personligheten inte på samma sätt når ut till andra. Dessa är betydligt svårare att uppfatta såvida de inte på ett eller annat sätt sedan tidigare ingår i själva bekantskapskretsen. Det här kan bero på flera olika anledningar. En kan exempelvis vara den väl kända bekvämligheten där en person på något sätt försöker dölja sin karaktär. Ibland heter det att personlighet kräver kommunikation vilket är en sanning med modifikation. Även tystnad fungerar som en slags kommunikation och kan på ett effektivt avslöja en person. Kroppsspråk, känslor och reaktioner är andra egenskaper som omgivningen snabbt identifierar och ibland är det nästan skrämmande hur snabbt det kan gå. Vi människor är oerhört bra på att anpassa oss oavsett vad det handlar om. Ibland kan även tystnaden tala för sig själv.